Algemene voorwaarden

Webbica is een onderdeel van Mena Computers. Hierdoor gelden de Algemene voorwaarden van Mena Computers.

1. ALGEMEEN / TOEPASSELIJKHEID

1.1) In deze algemene voorwaarden wordt MENA COMPUTERS als de gebruikster van deze voorwaarden gezien, en onder “AFNEMER” haar wederpartij. Onder “afnemer” wordt verstaan iedere bezoeker van de winkel of internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met MENA COMPUTERS in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.2) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de daarmee verband houdende rechtshandelingen waarbij MENA COMPUTERS goederen en/of diensten van welke aard ook aan afnemer levert.
1.3) Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
1.4) Onder ‘produkten’ wordt verstaan al hetgeen onderwerp is van met ons aangegane overeenkomsten, waaronder verkoop van artikelen, overeenkomsten van opdracht, vofovereenkomsten tot het verlenen van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook, gebruiksrecht etc.
1.5) Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen.
1.6) Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten ertussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
1.7) Voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk verworpen, tenzij deze door MENA COMPUTERS schriftelijk zijn aanvaard en niet in strijd zijn met haar algemene voorwaarden.
1.8) Indien een overeenkomst wordt aangegaan met twee of meerdere kopers, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van deze algemene voorwaarden.
1.9) MENA COMPUTERS behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.
1.10) Door het gebruik van de internetsite van MENA COMPUTERS en/of het plaatsen van een bestelling via de internetsite en/of de winkel aanvaardt de afnemer deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.11) MENA COMPUTERS is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met afnemer.

2. TOT STAND KOMEN OVEREENKOMST EN PRIJS

2.1) Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële afnemers tot het doen van een aanbod. MENA COMPUTERS is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële afnemer geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2) Een aanbod van de potentiële afnemer zoals genoemd in vorig artikel wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: 1. de potentiële afnemer precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; 2.een offerte door de afnemer is getekend en door MENA COMPUTERS is ontvangen ingeval door MENA COMPUTERS een op naam gestelde offerte is uitgebracht; 3.de potentiële afnemer de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan MENA COMPUTERS via elektronische weg is verzonden en door MENA COMPUTERS is ontvangen.
2.3) Afnemer en MENA COMPUTERS komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van MENA COMPUTERS gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.4) Uitsluitend de directie van MENA COMPUTERS is bevoegd rechtens bindende transacties aan te gaan; het invullen van een order/verkoopformulier dan wel het opstellen door een vertegenwoordiger van MENA COMPUTERS en het ondertekenen daarvan, dient uitsluitend om de wil van de afnemer vast te leggen.
2.5) Iedere order welke in principe wordt aanvaard, wordt door MENA COMPUTERS aanvaard onder het voorbehoud dat er voldoende voorraad aanwezig is om feitelijke levering mogelijk te maken.
2.6) De omvang van de verplichtingen is door orderbevestiging bindend. Afnemer staat er voor in dat de door of namens haar verstrekte gegevens juist zijn en is gehouden wijzigingen in de opgegeven gegevens terstond en schriftelijk aan MENA COMPUTERS door te geven.
2.7) Alle aanbiedingen of (prijs)opgave zijn vrijblijvend en binden MENA COMPUTERS niet, tenzij in het aanbod of prijs(opgave) schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen of (prijs)opgave gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.8) Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief omzetbelasting, tenzij anders is vermeld.
2.9) De afnemer is de prijs verschuldigd die MENA COMPUTERS in haar bevestiging conform artikel 2 b van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door MENA COMPUTERS worden gecorrigeerd.
2.10) Kortingen worden geacht steeds eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden MENA COMPUTERS op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.
2.11) MENA COMPUTERS besteedt zorg aan alle opgaven van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen van de producten. MENA COMPUTERS kan echter niet worden aangesproken en staat er niet voor in, indien zich ter zake afwijkingen voordoen. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen, maat-, gewichts-, en andere opgaven door of namens MENA COMPUTERS verstrekt, zijn voor MENA COMPUTERS niet bindend en geven slechts een algemene voorstelling van zaken.
2.12) MENA COMPUTERS behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarden dat vooraf de bestelling door afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de uitlevering geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

3. BETALING

3.1) Alle facturen zullen door afnemer worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. In beginsel dient betaling plaats te vinden vóór dan wel bíj aflevering. Bij gebreke van specifieke condities zal afnemer uiterlijk binnen acht dagen na factuurdatum hebben betaald.
3.2) Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeldt op de factuur, binnen de op de desbetreffende factuur vermelde termijn aan MENA COMPUTERS betalen. Alle betalingen zullen op een door MENA COMPUTERS aan te wijzen bankrekening worden gedaan. In het geval bij aflevering wordt betaald, zal dit geschieden in contanten.
3.3) Alle door MENA COMPUTERS in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is nimmer bevoegd tot verrekening en heeft in geen geval het recht om enig betalingsverplichting jegens MENA COMPUTERS op te schorten.
3.4) De afnemer zal vanaf de dag der factuurdatum over het openstaande bedrag een rente verschuldigd zijn van 1,44 % per kalendermaand, waarbij een gedeelte van de maand wordt gerekend voor een volle maand. Deze rente zal opeisbaar zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.
3.5) Bij niet tijdige betaling of anderszins tekortschieten van afnemer, is deze gehouden aan MENA COMPUTERS alle kosten die zij moet maken ter incasso van de openstaande bedragen te vergoeden. MENA COMPUTERS behoeft niet aan te tonen, dat geclaimde inningskosten zijn gemaakt.
3.6) Wordt na het ter incassering uit handen geven door de afnemer enig bedrag betaald, dan strekt dit eerst in mindering op de kosten, vervolgens op de rente en tenslotte op de verschuldigde hoofdsom.
3.7) Indien afnemer niet tijdig heeft betaald, of overigens is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van enig overeenkomst met MENA COMPUTERS, dan heeft MENA COMPUTERS tevens het recht om de lopende overeenkomsten, ten aanzien waarvan afnemer (nog) niet in gebreke is, ontbonden te achten, zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig is, voorzover deze overeenkomsten althans nog niet zijn uitgevoerd.

4. LEVERING

4.1) Levering als in deze voorwaarden bedoeld, is de handeling waardoor MENA COMPUTERS aan zijn uitleveringsplicht voldoet. Mede met het oog op het eigendomsvoorbehoud als omschreven in artikel 9 behoeft levering geen eigendomsovergang teweeg te brengen.
4.2) Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden: a) Indien de goederen door of namens de afnemer worden afgehaald in de winkel. b) Indien de goederen worden verzonden door tussenkomst van de beroepsvervoerder: door de overdracht van de goederen aan die vervoerder. c) Indien de goederen worden verzonden middels een eigen vervoermiddel: door het ter ontvangst aanbieden van de goederen aan het door of namens afnemer aangewezen adres. d) Indien de levering op afroep is overeengekomen: zodra MENA COMPUTERS afnemer heeft medegedeeld, dat de goederen te zijner beschikking op afroep gereed staan.
4.3) Het risico op de verkochte goederen gaat op afnemer over door de levering als in het vorige artikel omschreven.
4.4) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bepaalt MENA COMPUTERS de wijze van eventuele verzending.
4.5) Neemt afnemer de goederen niet of niet tijdig na een termijn van 7 dagen af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. MENA COMPUTERS is in dat geval gerechtigd de goederen aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten, waaronder annuleringskosten, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan de derde.
4.6) Een door MENA COMPUTERS opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor MENA COMPUTERS geldende omstandigheden en door derden verstrekte informatie. De levertijd wordt door MENA COMPUTERS altijd bij benadering vastgesteld en opgegeven. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding en/of annulering van de order.
4.7) Indien afnemer weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen, blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor MENA COMPUTERS voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden.
4.8) MENA COMPUTERS heeft te allen tijde het recht in gedeelten uit te leveren.

5. KLACHTEN EN RECLAMES

5.1) Afnemer dient bij het afleveren van de zaken deze grondig te controleren en eventuele reclames binnen vijf dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk aan MENA COMPUTERS kenbaar te maken per aangetekende brief. Reclames worden hierna niet meer in behandeling genomen, tenzij de afnemer aantoont dat hij het gebrek bij een grondige inspectie bij de aflevering niet had kunnen ontdekken. In dat geval dient de afnemer binnen 8 dagen na het ontdekken van het gebrek schriftelijk per aangetekende brief bij MENA COMPUTERS te reclameren.
5.2) Indien reclames door MENA COMPUTERS gegrond worden bevonden heeft deze de keuze voor vervanging van de betreffende zaken zorg te dragen, dan wel de gebreken te herstellen.
5.3) Eventuele reclames geven afnemer nimmer de bevoegdheid de nakoming van zijn verplichtingen jegens MENA COMPUTERS op te schorten.

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1) MENA COMPUTERS is niet aansprakelijk voor gevolgschade (waaronder ook is begrepen bedrijfs- en/of stagnatieschade, winstverlies en immateriële schade) die afnemer of een derde naar aanleiding van of door het bezit of gebruik van enige zaak waarop de overeenkomst betrekking heeft, mocht lijden. Afnemer dient zich hiertegen desgewenst te verzekeren.
6.2) Mocht niettegenstaande de in het vorige artikel vervatte aansprakelijkheidsuitsluiting toch enige aansprakelijkheid ter zake van indirecte schade op MENA COMPUTERS rusten, om welke reden dan ook, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
6.3) Niet voor vergoeding in aanmerking komt schade, veroorzaakt door hulppersonen, ook indien deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.
6.4) Indien MENA COMPUTERS terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, toch door derden mocht worden aangesproken, zal afnemer hem tegen alle aanspraken van deze derden volledig vrijwaren en alle schade vergoeden die MENA COMPUTERS lijdt als gevolg van deze aanspraken.
6.5) Het is mogelijk dat MENA COMPUTERS op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. MENA COMPUTERS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

7. GARANTIE

Voor de door MENA COMPUTERS geleverde zaken gelden, tenzij anders is overeengekomen, 12 maanden garantie voor de hardware op basis van carry-in. Op software wordt geen garantie verleend.

8. OVERMACHT

8.1) Onder overmacht wordt begrepen iedere omstandigheid die MENA COMPUTERS redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden c.q. verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de met afnemer gesloten overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen: werkstaking, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning, vertraging in de toelevering en beschadiging aan- of defecten van voor de uitvoering van de overeenkomst essentiële bedrijfsmiddelen van MENA COMPUTERS. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
8.2) Ingeval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade-) vergoeding, ook niet indien MENA COMPUTERS als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1) De afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij MENA COMPUTERS, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
9.2) Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
9.3) Het is de afnemer verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MENA COMPUTERS, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

10.1) Alle zaken worden geleverd onder de opschortende voorwaarde dat afnemer alle bedragen die hij krachtens enig overeenkomst aan MENA COMPUTERS verschuldigd is of zal worden, waaronder mede begrepen de kosten die zijn veroorzaakt door het tekortschieten van afnemer jegens MENA COMPUTERS in de voldoening van een prestatie, volledig heeft voldaan.
10.2) MENA COMPUTERS is gerechtigd de zaken waarvan zij de eigendom heeft terug te nemen. Afnemer machtigt MENA COMPUTERS de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden en zal aan de terugname kosteloos haar onvoorwaardelijke medewerking verlenen.
10.3) Afnemer is, zolang hij enige vordering van MENA COMPUTERS niet heeft voldaan, niet gerechtigd de door MENA COMPUTERS geleverde zaken te vervreemden of te verhuren, dan wel hierop een pandrecht te vestigen. Afnemer verbindt zich in voorkomende gevallen jegens derden te verklaren dat zij niet bevoegd is tot het vestigen van een pandrecht.

11. PERSOONSGEGEVENS

11.1) MENA COMPUTERS zal de gegevens van de afnemer uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
11.2) MENA COMPUTERS neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. BEËINDIGING

12.1) MENA COMPUTERS kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien afnemer -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van afnemer faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. MENA COMPUTERS zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.2) Indien afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in het vorige artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die MENA COMPUTERS voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID RECHTER

13.1) Op alle overeenkomsten alsmede op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing en zal uitsluitend de Nederlandse rechter over een terzake gerezen geschil oordelen.
13.2) De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.